REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS WEBEN.PL

 

§ 1 Definicje

weben.pl – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Infracom - Marcin Gerwatowski, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod adresem: http://www.weben.pl/pl/kontakt.

regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://www.weben.pl

podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Abonent – podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta umowa.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa - usługa świadczona przez weben.pl na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez weben.pl w chwili jej rejestracji lub
usługa pośredniczenia przez weben.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta.

specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

rejestracja usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez weben.pl.

cennik – cennik usług weben.pl, dostępny pod adresem http://www.weben.pl.

opłata abonamentowa – uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia weben.pl z góry, określony w ofercie weben.pl.

transfer – wyznaczony przez weben.pl i zawarty w specyfikacji określonej usługi oznacza limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

rejestrator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

domena – unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

spam – przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez weben.pl w ramach serwisu weben.pl.

2. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Naruszenie zasad regulaminu może stać się podstawą do rozwiązania umowy.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi.

2. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez weben.pl dane, do których należą:
- nazwisko i imiona, numer PESEL, adres zamieszkania, jeżeli Abonent jest Konsumentem,

- pełna nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby, jeżeli Abonent jest Przedsiębiorcą,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adresy, o których mowa powyżej,

- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.

3. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy, wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych, które weben.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez weben.pl, informacji handlowych o nowych usługach weben.pl oraz jej partnerów.

4. Z chwilą rejestracji Abonent upoważnia weben.pl do wystawiania faktur VAT (w wersji elektronicznej) bez swojego podpisu, wyraża zgodę na używanie przez weben.pl nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych weben.pl, oraz umieszczanie Abonenta na listach referencyjnych,

5. Niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego, następuje rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe). Abonent zostanie o tym poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku niektórych usług, o ile jest to podane w specyfikacji usługi, dostępny jest 10 dniowy okres testowy, który służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez weben.pl ograniczony, w szczególności do pakietu ruchu wynoszącego 1/24 części pakietu ruchu oferowanego w ramach danej usługi.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy weben.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej weben.pl zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych.

8. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.

9. weben.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy, jeżeli Abonent poda dane żądane przez weben.pl niezgodne z rzeczywistością lub zachodzi uzasadniona obawa, że usługa będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi lub Abonent uprzednio korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

10. weben.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy, jeżeli zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam lub Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 4 Płatności

1. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji.

2. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy weben.pl. Jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez weben.pl., umowa nie zostaje zawarta. weben.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej, jeśli opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnego miesiąca po upływie pierwotnego terminu płatności,

3. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego weben.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.

3. W przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe wysokość opłaty wynika z cennika obowiązującego w 30. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy, zaś będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.

4. Brak płatności w zastrzeżonym terminie będzie uprawniał weben.pl do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia transferu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Jeśli w ciągu kolejnych 7 dni Abonent nie dokona płatności za usługę, spowoduje to wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu weben.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez weben.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. weben.pl jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę, z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

2. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Abonent ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikającego z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień weben.pl, które wynikają z ustawy, o której mowa powyżej.

§ 6 Wykonywanie umowy

1. Świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.

2. Abonent jest uprawniony do dokonania konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. weben.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.

3. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usługi w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz nie będzie godził w integralność systemu informatycznego weben.pl.

4.Abonent nie może korzystać z usługi w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych weben.pl przez innych Abonentów.

5. Abonent nie jest uprawniony do korzystania z usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym bądź w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez weben.pl,

6. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody weben.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia transferu – w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej – w przypadku zmiany na usługę droższą.

7. weben.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Jeżeli wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi weben.pl wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez weben.pl informacji o braku ciągłości, Abonent uzyska przedłużenie opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

9. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą weben.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi shared hostingu, która jest przedmiotem roszczenia oraz kwoty miesięcznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi serwerów wirtualnych i dedykowanych, która jest przedmiotem roszczenia.

10. Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

 

§ 7 Autorskie prawa majątkowe

1. Serwis weben.pl chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Abonentowi na podstawie niniejszego Regulaminu są zastrzeżone.

2. Szablon udostępniany Abonentowi przez serwis weben.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r., nr 90, poz. 631).

3. weben.pl udziela Abonentowi niewyłącznej licencji na korzystanie z wybranego przez Abonenta szablonu w zakresie publicznego udostępniania w Internecie.

4. Licencja jest udzielona na okres zawarcia umowy z weben.pl, przy czym w przypadku zaniechania płatności za świadczoną usługę, licencja natychmiast wygaśnie.

 

§ 8 Rozwiązanie umowy

Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Abonenta roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Wszelkie reklamacje usług Abonent zobowiązany jest zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Usługodawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia ewentualnej nieprawidłowości w wykonaniu usługi.

3. Reklamacja powinna określać Abonenta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

4. weben.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od terminowego uiszczania opłaty abonamentowej.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. weben.pl może w trakcie trwania umowy z Abonentem wydać nowy regulamin świadczenia usług, dokonać zmiany treści regulaminu albo regulaminów konkretnych usług.

2. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu weben.pl zawiadomi Abonenta, przesyłając mu treść regulaminu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny wskazany jako wyłączny adres do korespondencji.

3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://weben.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub jego zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

4. Powyższe postanowienia wskazane w pkt od 3 do 5 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian w specyfikacjach usług powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umów zawieranych z weben.pl jest prawo polskie.

2. Umowy zawierane z weben.pl zawierane są w języku polskim.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Abonentem a weben.pl rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę weben.pl

4. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej weben.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z weben.pl. 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

weben.pl tj. InfraCOM - Marcin Gerwatowski

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Podstawę prawną Programu partnerskiego InfraCOM - Marcin Gerwatowski zwanego dalej weben.pl stanowi niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej weben.pl. http://www.weben.pl/kontakt.html.

2. Program partnerski weben.pl zwany dalej Programem partnerskim stanowi program mający na celu polecanie przez dotychczasowych Klientów usług świadczonych przez weben.pl podmiotom nie będącym Klientami weben.pl.

3. Uczestnik Programu Partnerskiego, zwany dalej Uczestnikiem to podmiot, który posiadając konto w panelu Klienta weben.pl, poleca usługi świadczone przez weben.pl zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie programu partnerskiego.

4. Klient polecony to podmiot, który założył konto w panelu Klienta weben.pl w wyniku bezpośredniego działania Uczestnika Programu Partnerskiego, wskazując w procesie zakładania konta w Panelu Klienta weben.pl identyfikator uczestnika polecającego usługi weben.pl.

5. Kreacja reklamowa (nazywana także banerem) jest graficzną lub tekstową formą reklamową dostępną w programie partnerskim. Każda kreacja posiada kod pozwalający zidentyfikować Uczestnika Programu. Kod kreacji reklamowej dostępny jest w panelu Klienta WEBEN.

5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.

6. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

§ 2 Uczestnicy Programu Partnerskiego

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być podmiot, który założy konto w Panelu Klienta weben.pl oraz przekaże Klientowi poleconemu swój identyfikator uczestnika. Założenie konta w Panelu Klienta infracom jest warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim.

2. Uczestnik Programu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w Panelu Klienta weben.pl, w tym danych umożliwiających wykonanie przez weben.pl ewidencyjnych obowiązków podatkowych tj. NIP, REGON, PESEL.

3. Podanie wymaganych danych następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w panelu Klienta weben.pl w momencie rejestracji Uczestnika Programu.

4. W przypadku stwierdzenia przez weben.pl, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, weben.pl ma prawo usunąć konto Uczestnika w panelu Klienta bez prawa do jakiejkolwiek wypłaty z tytułu polecenia klienta.

5. W przypadku odmowy podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez weben.pl obowiązków podatkowych, weben.pl odmówi rejestracji Uczestnika lub usunie konto Uczestnika z panelu Klienta.

6. Każdorazowa zmiana wymaganych danych, powoduje konieczność ich niezwłocznego uaktualnienia w Panelu Klienta.

7. Uczestnik Programu w przypadku działania sprzecznego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, zostanie wykluczony z udziału w Programie Partnerskim. W takim przypadku z należnej Uczestnikowi prowizji zostanie potrącona wierzytelność weben.pl z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów Regulaminu przez Uczestnika, co nie ogranicza prawa weben.pl do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. W przypadku braku szkody na żądanie wykluczonego Uczestnika prowizja zostanie mu wypłacona zgodnie z zasadami Regulaminu.

§ 3 Zasady odpłatności z tytułu udziału w Programie Partnerskim

1. Uczestnik Programu Partnerskiego otrzymuje prowizję za polecenie Klienta w wysokości 10% wartości zakupionej przez Klienta poleconego usługi netto za pierwszy oraz drugi okres abonamentowy.

2. Warunkiem koniecznym zapłaty prowizji na rzecz Uczestnika Programu jest odnotowanie pełnej wpłaty na rachunku bankowym weben.pl za usługi świadczone przez weben.pl, na rzecz Klienta Poleconego.

3. Zapłata prowizji będzie dokonywana na żądanie Uczestnika Programu Partnerskiego, po wystawieniu faktury, w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym niż 14 dni. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Uczestnik żądający prowizji otrzyma od weben.pl rachunek, zaś zapłata należnej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Uczestnika żądającego zapłaty podpisanego rachunku.

4. Zapłata będzie dokonywana, jeżeli należna Uczestnikowi kwota wynosić będzie nie mniej niż 50 zł brutto.

4. Uczestnik może na bieżąco sprawdzać informacje na temat wysokości zebranych środków w Programie Partnerskim w panelu Klienta.

5. Kreacje reklamowe dostępne w Programie Partnerskim nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami. Uczestnik, który umieści Kreacje reklamowe na stronach zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.

6. Jakakolwiek modyfikacja kodu HTML Kreacji Reklamowej jest zabroniona.

7. Wiadomość reklamowa wysyłana pocztą elektroniczną innym podmiotom w związku z usługami świadczonymi przez weben.pl nie może nosić znamion masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spamu). Uczestnik, który będzie wysyłał niezamówioną korespondencję reklamową może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.

8. Działania Uczestnika mające na celu destabilizację lub ingerencje w system banerowy obsługujący kreacje reklamowe są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować system banerowy może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. weben.pl jest uprawniony do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie.

2. weben.pl jest uprawniony do zmiany wysokości prowizji, przy czym poinformuje o tym Uczestnika Programu na 30 dni przed zmianą wysokości prowizji.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania Regulaminu w nowym brzmieniu. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie weben.pl. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Uczestnika do zrealizowania należnej prowizji według zasad obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza wykluczenie z dalszego udziału w Programie Partnerskim.

4. Ewentualne spory powstałe podczas realizacji Programu Partnerskiego rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę weben.pl

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie weben.pl

 
 

Powered by WHMCompleteSolution